پایگاه خبری

کمیته انضباطی فیفا ضدایرانی‌ها است؟

کمیته انضباطی فیفا ضدایرانی‌ها است؟
فیفا دو بازیکن و یک مربی ایران را نقره داغ کرد اما با قطری‌ها کاری نداشت.

کمیته انضباطی فیفا ضدایرانی‌ها است؟

دانلود بیتالک