پایگاه خبری

چرا فرودگاه مشهد دچار بحران شد؟

چرا فرودگاه مشهد دچار بحران شد؟
مدیر کل شرکت فرودگاه های خراسان رضوی گفت : علت تاخیر در خروج برخی پروازهای فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد عدم وجود تجهیزات کافی شرکت های(هندل کننده) پشتیبانی کننده شرکت های هواپیمایی است .

چرا فرودگاه مشهد دچار بحران شد؟