پایگاه خبری

پشت پرده سلفی با دستفروش کتک خورده!

پشت پرده سلفی با دستفروش کتک خورده!
در حاشیه اتفاقات مربوط به دستفروش فومنی، نعیم تدین این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

پشت پرده سلفی با دستفروش کتک خورده!