پایگاه خبری

پرونده قاتل ستایش به اجرای احکام ارسال شد

پرونده قاتل ستایش به اجرای احکام ارسال شد
با قطعیت حکم دادگاه درباره قاتل ستایش، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال شد.

پرونده قاتل ستایش به اجرای احکام ارسال شد