اخبار اقتصادی

ورود اقتصاد ایران به عصر یخبندان به بهانه گرم شدن زمین

ورود اقتصاد ایران به عصر یخبندان به بهانه گرم شدن زمین
موافقتنامه پاریس نه تنها نمی‌تواند منجر به بهتر شدن وضعیت آلودگی هوا در ایران شود بلکه در راستای شعار جلوگیری از گرم شدن زمین هم نیست و نتیجه اجرای مفاد آن می‌تواند اقتصاد ایران را به عصر یخبندان ببرد.

ورود اقتصاد ایران به عصر یخبندان به بهانه گرم شدن زمین