پایگاه خبری

مخالفت مجلس اعیان انگلیس با «برگزیت»

مخالفت مجلس اعیان انگلیس با «برگزیت»
نمایندگان مجلس اعیان انگلیس بعد از چند روز بحث و مناظره در مورد لایحه برگزیت دولت ‘ترزا می’، به این لایحه جنجالی رأی مثبت نداد و خواهان انجام اصلاحاتی در آن شد.

مخالفت مجلس اعیان انگلیس با «برگزیت»