پایگاه خبری

متوسط نرخ بیکاری در برنامه ششم تعیین شد

متوسط نرخ بیکاری در برنامه ششم تعیین شد
نمایندگان مجلس متوسط نرخ بیکاری در برنامه ششم را 10.2 درصد و متوسط رشد سالانه واردات کل 16.9 درصد تعیین و تصویب کردند.

متوسط نرخ بیکاری در برنامه ششم تعیین شد