پایگاه خبری

ماسکرانو و خطر صعود نکردن به جام جهانی

ماسکرانو و خطر صعود نکردن به جام جهانی
خاویر ماسکرانو، مدافع با تجربه و کاپیتان دوم آرژانتین اعتراف کرد که شرایط این تیم برای صعود به جام جهانی بسیار دشوار است.

ماسکرانو و خطر صعود نکردن به جام جهانی

فیلم سوپرمن