پایگاه خبری

مازندراني‌ها يا برف دارند يا آب و برق و گاز!

مازندراني‌ها يا برف دارند يا آب و برق و گاز!
ســـال‌هاسـت مازندراني‌‎ها با هر بارش برف و باران بايد نگران مشكلاتي همچون قطعي برق، گاز و حتي آب باشند و دراين شرايط حتي راه‌هاي دسترسي‌شان هم قطع مي‌شود و در بين برف‌ها محصور مي‌شوند.

مازندراني‌ها يا برف دارند يا آب و برق و گاز!