پایگاه خبری

قاتل فراری آبادان به قتل رسید

قاتل فراری آبادان به قتل رسید
شرور مسلح آبادان در یک سناریوی مرموز هدف گلوله های مرگ قرار گرفت.

قاتل فراری آبادان به قتل رسید