پایگاه خبری

عملکرد بودجه ای دولت در سال 95

عملکرد بودجه ای دولت در سال 95
آثار اقتصادی و عملکرد دولت یازدهم در بودجه ۹۵ منتشر شد.

عملکرد بودجه ای دولت در سال 95