پایگاه خبری

شمخانی: تجاوز آمریکا به سوریه برای تقویت تروریسم است

شمخانی: تجاوز آمریکا به سوریه برای تقویت تروریسم است

شمخانی: تجاوز آمریکا به سوریه برای تقویت تروریسم است