پایگاه خبری

سناریوی جدید ترکیه در شمال سوریه

سناریوی جدید ترکیه در شمال سوریه
منابع میدانی تأکید کردند، داعش قصد دارد شهر «الباب» را در اختیار نیروهای مورد حمایت ترکیه قرار داده و با حمله به «منبج» و تصرف آن، زمینه را برای حمله نیروهای تحت حمایت آنکارا به این شهر فراهم کند.

سناریوی جدید ترکیه در شمال سوریه