ارز

رونی: این رکوردهای لعنتی واقعاً باارزش هستند

رونی: این رکوردهای لعنتی واقعاً باارزش هستند
کاپیتان شیاطین سرخ اعتراف کرد از تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ این باشگاه خوشحال است اما هرگز تصور رسیدن به چنین جایگاه را نداشته است.

رونی: این رکوردهای لعنتی واقعاً باارزش هستند