پایگاه خبری

روسیه فروش اس – 400 به ترکیه را تایید کرد

روسیه فروش اس – 400 به ترکیه را تایید کرد
روسیه وجود برنامه مذاکره با ترکیه برای فروش سامانه پدافند موشکی اس-400 به این کشور را در قالب نشست کمیسیون مشترک تائید کرد.

روسیه فروش اس – 400 به ترکیه را تایید کرد

دانلود بیتالک