پایگاه خبری

روسیه از گویان ماهواره اسپانپایی پرتاب کرد

روسیه از گویان ماهواره اسپانپایی پرتاب کرد
روسیه از گویان منطقه برون مرزی فرانسه در آمریکای جنوبی یک ماهواره مخابراتی را برای اسپانیا به فضا پرتاب کرد.

روسیه از گویان ماهواره اسپانپایی پرتاب کرد