پایگاه خبری

روحانی: دستور العملی برای اجرای منویات رهبری صادر خواهم کرد

روحانی: دستور العملی برای اجرای منویات رهبری صادر خواهم کرد

روحانی: دستور العملی برای اجرای منویات رهبری صادر خواهم کرد