پایگاه خبری

روایت اشک های جهانبخش در DE TELEGRAAF

روایت اشک های جهانبخش در DE TELEGRAAF
ملی پوش ایرانی تیم آلمکار گفت:من پیوند نزدیکی با مادرم دارم و نسبت به او احساس وظیفه می‌کنم و اصلاً دلیل حضورم در خارج از کشور ابتدا ساختن یک زندگی خوب برای خانواده‌ام است.

روایت اشک های جهانبخش در DE TELEGRAAF