پایگاه خبری

دلیل به نتیجه نرسیدن استیضاح قالیباف

دلیل به نتیجه نرسیدن استیضاح قالیباف
عضو شورای شهر تهران گفت: طبق قانون ما در مواردی که سوال داریم به شهردار انتقال می‌دهیم و ظرف مدت ۱۰ روز او باید به ما پاسخ دهد. اگر قانع شدیم که هیچ ولی اگر قانع نشدیم باید او را استیضاح کنیم اما با توجه به ترکیب افراد در شورای شهر تهران استیضاح نتیجه‌ای ندارد.

دلیل به نتیجه نرسیدن استیضاح قالیباف