پایگاه خبری

دستگیری 3 متهم ربودن تاجر ایرانی در مسکو

دستگیری 3 متهم ربودن تاجر ایرانی در مسکو
سه مرد که مظنون به ربودن یک ایرانی با هدف باجگیری هستند، در مسکو دستگیر شدند.

دستگیری 3 متهم ربودن تاجر ایرانی در مسکو