پایگاه خبری

خطر صفر شدن نرخ رشد باروری تا سال 1400

خطر صفر شدن نرخ رشد باروری تا سال 1400
معاون مرکز آمار ایران گفت: اگر با شرایط موجود در کشور پیش برویم تا سال ۱۴۰۰ رشد باروری به صفر خواهد رسید.

خطر صفر شدن نرخ رشد باروری تا سال 1400