پایگاه خبری

حرکت معکوس رحمتی نسبت به چهار سال اخیر

حرکت معکوس رحمتی نسبت به چهار سال اخیر
مهدی رحمتی پس از سه هفته نیمکت نشینی رفتاری متفاوت از چهار سال اخیر انجام داد و به جای درگیری و قهر با مخالفانش آشتی کرد.

حرکت معکوس رحمتی نسبت به چهار سال اخیر