پایگاه خبری

حال و هوای چاپ پوسترهای تبلیغاتی نامزدها

حال و هوای چاپ پوسترهای تبلیغاتی نامزدها
روزنامه ابتکار نوشت:‌ پوسترهای انتخاباتی همیشه یکی از پایه‌های ثابت در تبلیغات محسوب می‌شود در حالی‌که سال‌های اخیر با بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های موبایلی،‌ متغیر تازه‌ای به این معادله تبلیغاتی افزوده شده است.

حال و هوای چاپ پوسترهای تبلیغاتی نامزدها