پایگاه خبری

جریمه رانندگان متخلف در تایلند: کار در کنار اجساد!

جریمه رانندگان متخلف در تایلند: کار در کنار اجساد!
رانندگان متخلف تایلندی که در ایام جشن ‘سونگکران’ از مشروبات الکلی هنگام رانندگی استفاده کرده اند، مجبور به کار در سردخانه بیمارستان ها کنار مرده ها و اجساد و یا اتاق های اورژانس شدند.

جریمه رانندگان متخلف در تایلند: کار در کنار اجساد!