اخبار خارجی

تعرفه واردات خودروهای خارجی چند درصد است؟

تعرفه واردات خودروهای خارجی چند درصد است؟
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور لغایت ۲۰۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۴۰ درصد ارزش و با حجم موتور از ۲۰۰۱ لغایت ۲۵۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۵۵ درصد ارزش و با حجم موتور ۲۵۰۱ سانتی متر مکعب و بیشتر معادل ۷۵ درصد ارزش تعیین شده است.

تعرفه واردات خودروهای خارجی چند درصد است؟

دانلود رایگان اینستاگرام