پایگاه خبری

تایرهای انتخابی راننده ها برای گرندپری ابوظبی

تایرهای انتخابی راننده ها برای گرندپری ابوظبی
تیم ها و راننده های فرمول یک سِت تایرهای خود را برای گرندپری ابوظبی انتخاب کردند.

تایرهای انتخابی راننده ها برای گرندپری ابوظبی

تلگرام نارنجی