پایگاه خبری

برگزاری نشست ایران، افغانستان و پاکستان

برگزاری نشست ایران، افغانستان و پاکستان
دوازدهمین نشست کارشناسان ارشد ابتکار سه‌جانبه ایران، افغانستان و پاکستان برای مقابله با مواد مخدر در وین برگزار شد.

برگزاری نشست ایران، افغانستان و پاکستان