قیمت

برنامه دولت برای کاهش آلودگی هوای تهران

برنامه دولت برای کاهش آلودگی هوای تهران
با تصمیم دولت، خدمات زیربنایی واحدهای صنعتی که در آلودگی هوای تهران مقصر شناخته شوند، قطع خواهد شد.

برنامه دولت برای کاهش آلودگی هوای تهران