ارز

برخورد سرد افشارزاده و همکار سابقش

برخورد سرد افشارزاده و همکار سابقش
رئیس هیات مدیره استقلال که اختلافات او با افشارزاده باعث جدایی او از مدیریت استقلال شد بعد از همه مشکلات همچنان رابطه خوبی با وی ندارد.

برخورد سرد افشارزاده و همکار سابقش