پایگاه خبری

با کمی دروغ هم می توان پولدار شد

با کمی دروغ هم می توان پولدار شد
مجید توکلی می‌گوید: پولدار شدن در کشور بی‌حساب و کتاب است. یعنی براساس تلاش مداوم یک فرد این اتفاق نمی‌افتد. پولدار شدن در این دوره وابسته به همه چیز هست غیر از تلاش.

با کمی دروغ هم می توان پولدار شد