پایگاه خبری

بازداشت یک مظنون در رابطه با انفجار دورتموند

بازداشت یک مظنون در رابطه با انفجار دورتموند
یک مظنون در رابطه با انفجار دورتموند دستگیر شد.

بازداشت یک مظنون در رابطه با انفجار دورتموند