پایگاه خبری

بازداشت وزیر پیشین امور اسرا و آزادگان فلسطین توسط اسرائیل

بازداشت وزیر پیشین امور اسرا و آزادگان فلسطین توسط اسرائیل

بازداشت وزیر پیشین امور اسرا و آزادگان فلسطین توسط اسرائیل