پایگاه خبری

بازاريابی در محيط های رقابتی يعنی چه؟

بازاريابی در محيط های رقابتی يعنی چه؟
در تجارت نمی توان از شرکت ها و رقابتی بودن صحبت کرد و نامی از مايکل پورتر (Michael Porter) استاد دانشگاه هاروارد به زبان نياورد. مايکل پورتر در سال 1979 در مقاله ای که در مجله Harvard Business Review به چاپ رسيد، پنج عامل رقابتی را برای سازمان ها و محيط های کسب و کار معرفی کرد.

بازاريابی در محيط های رقابتی يعنی چه؟