قیمت

اکسیژن جو زمین در حال کاهش است

اکسیژن جو زمین در حال کاهش است
خونسردی تان را حفظ کنید، ولی زمین در حال از دست دادن اکسیژن است. سطح این گاز در اتمسفر طی 800 هزار سال گذشته در حدود 0.7 درصد کاهش یافته، و محققین هنوز نمی دانند دلیل این روند نزولی چیست.

اکسیژن جو زمین در حال کاهش است

خبر دانشجویی