پایگاه خبری

انتقال وهابیت از خاندان عبدالعزیز به آل سلمان

انتقال وهابیت از خاندان عبدالعزیز به آل سلمان
پس از اینکه محمد بن سلمان از واشنگتن بازگشت، درحالی که از حمایت کاخ سفید برخوردار بود، کودتای خانوادگی در عربستان شروع شد.

انتقال وهابیت از خاندان عبدالعزیز به آل سلمان