پایگاه خبری

اتهام اردوغان علیه ایران مبنی بر گسترش ایرانیسم

اتهام اردوغان علیه ایران مبنی بر گسترش ایرانیسم
رجب طیب اردوغان ایران را به گسترش “ایرانیسم” در منطقه متهم کرد.

اتهام اردوغان علیه ایران مبنی بر گسترش ایرانیسم