پایگاه خبری

آغاز بازجویی از شریک بابک زنجانی

آغاز بازجویی از شریک بابک زنجانی
مشاور وزیر نفت و مسئول پیگیری مطالبات وزارت درباره دستگیری همدست بابک زنجانی در خارج از کشور و پیشرفت در پرونده بدهکار بزرگ نفتی، گفت: بازجویی از شریک بابک زنجانی آغاز شده است و دستگیری وی به طور قطع در رسیدگی به پرونده موثر خواهد بود.

آغاز بازجویی از شریک بابک زنجانی