پایگاه خبری

آسمیر بگوویچ در چلسی ماندنی شد

آسمیر بگوویچ در چلسی ماندنی شد
از آنجایی که چلسی جانشینی برای بگوویچ پیدا نکرد، در نهایت این دروازه بان در استمفوردبریج ماندنی شد.

آسمیر بگوویچ در چلسی ماندنی شد