قیمت

توافق کاهش تولید تمدید می‌شود؟

توافق کاهش تولید تمدید می‌شود؟در حالی که توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک به نیمه راه رسیده است و به نظر می رسد به مدت ۶ ماه دیگر نیز تمدید شود. توافق کاهش تولید تمدید می‌شود؟