پایگاه خبری

10 نظریه که علم را زیر و رو کردند

10 نظریه که علم را زیر و رو کردند
نظریه های انقلابی زمانی موفق از آب در می آیند که چارچوب جدیدشان مسئله هایی که در رژیم فکری سابق حل ناپذیر بودند را حل کنند. در اینجا ده نظریه انقلابی علمی از دید تام سیگ فراید (Tom Seigfried) به اختصار توضیح داده شده است.

10 نظریه که علم را زیر و رو کردند