پایگاه خبری

یورش صهیونیست ها به رام الله

یورش صهیونیست ها به رام الله
یورش صهیونیست ها به رام الله و زخمی شدن دو فلسطینی از جمله تحولات فلسطین به شمار می رود.

یورش صهیونیست ها به رام الله

نصب بیتالک