پایگاه خبری

یورش صهیونیستها به شهر «الخلیل»

یورش صهیونیستها به شهر «الخلیل»

یورش صهیونیستها به شهر «الخلیل»