اخبار سیاسی

یأس و سرخوردگی «جان کری» از پیامد سیاست خارجی آمریکا در سوریه

یأس و سرخوردگی «جان کری» از پیامد سیاست خارجی آمریکا در سوریه
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که «جان کری» وزیر خارجه این کشور «نخستین کسی خواهد بود که از یأس و سرخوردگی خود نسبت به پیامدهای سیاست خارجی آمریکا در سوریه سخن خواهد گفت».

یأس و سرخوردگی «جان کری» از پیامد سیاست خارجی آمریکا در سوریه