پایگاه خبری

گزارش تصویرى اولین تمرین پرسپولیس در دوحه

گزارش تصویرى اولین تمرین پرسپولیس در دوحه
بازیکنان پرسپولیس اولین جلسه تمرینى خود با حضور در دوحه در حال پیگیرى هستند.

گزارش تصویرى اولین تمرین پرسپولیس در دوحه