پایگاه خبری

کومان: بازیکنان باید به لوکاکو کمک کنند

کومان: بازیکنان باید به لوکاکو کمک کنند
رونالد کومان می‌خواهد فشار کمتری روی روملو لوکاکو باشد.

کومان: بازیکنان باید به لوکاکو کمک کنند

صبحانه