پایگاه خبری

کشف بمب جنگ جهانی دوم درانگلیس

کشف بمب جنگ جهانی دوم درانگلیس
کشف یک بمب 226 کیلوگرمی باقی مانده از جنگ جهانی دوم روز چهارشنبه سبب متوقف شدن کلیه فعالیت ها در اسکله بندر پورتسموث انگلیس شد.

کشف بمب جنگ جهانی دوم درانگلیس