پایگاه خبری

کری: CIA مستقیما در برکناری مصدق مداخله کرد

کری: CIA مستقیما در برکناری مصدق مداخله کرد
وزیر خارجه آمریکا سازمان جاسوسی سیا را در براندازی دولت دکتر مصدق دخیل دانست.

کری: CIA مستقیما در برکناری مصدق مداخله کرد

تلگرام فارسی