پایگاه خبری

کاریکاتور: نحسی 4 برای ونگر و آرسنال!

کاریکاتور: نحسی 4 برای ونگر و آرسنال!
آرسن ونگر ۴ جلسه از همراهی آرسنال محروم شد.

کاریکاتور: نحسی 4 برای ونگر و آرسنال!