پایگاه خبری

کاخ سفید: می‌توانیم برای شکست داعش با روسیه تعهد مشترک داشته باشیم

کاخ سفید: می‌توانیم برای شکست داعش با روسیه تعهد مشترک داشته باشیم

کاخ سفید: می‌توانیم برای شکست داعش با روسیه تعهد مشترک داشته باشیم