پایگاه خبری

چهار شبه نظامی در درگیری با پلیس روسیه کشته شدند

چهار شبه نظامی در درگیری با پلیس روسیه کشته شدند
وزارت کشور روسیه از کشته شدن چهار شبه نظامی در استان خود مختار و مسلمان نشین داغستان خبر داد.

چهار شبه نظامی در درگیری با پلیس روسیه کشته شدند

نخبگان